Rank Player Team Save %
1 B. Dafoe   .865
2 J. Grahame   .000