Rank Player Team Save %
1 B. Dafoe   0.865
2 J. Grahame   0.0