Rank Player Team Save %
1 A. Raycroft   .918
2 T. Thomas   .907
3 J. Grahame   .902
4 S. Shields   .896
5 J. Hackett   .894