Rank Player Team Save %
1 B. Dafoe   .907
2 J. Grahame   .897
3 A. Raycroft   .897